Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

Polityka prywatności

1.Informacje ogólne

1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.grupa-seo.pl
2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Grupa-Seo Sp. zo.o., ul.Sielska 17A, 60-129 Poznań.
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@grupa-seo.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularz
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
  zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
  docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
  jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie
  współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych,
  co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta
  22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań
  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał
  zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę
  prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
   bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np.
   specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii
   zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia
   UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np.
   kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów
   jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków
   środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
   ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na
  poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać: 
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
   przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
   poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz
   wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
  odbiorców: 
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
  przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt
  3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Eur

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
  ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
  w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku
  adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
  sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
  Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
  a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
  urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie
  dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
  Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
   nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
  automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
  pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty,
  w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook
  (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9.Zarządzanie plikami cookies- jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • OperaUrządzenia mobilne:
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phonesemtim